นายสุริยัน ภักดี
ปลัดเทศบาล
 
 


นายยุทธพงค์ ดีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าเอกสุภัค บุตรคอนบุรี
บุคลากร 5


นายจเร นาคจ้อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5


นางสาวภัสสร ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5


นางสาวสายใจ บุตรศรีเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5


จ่าสิบเอกสงวน พิมพา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 4


นางสาวขณิชฐา อัตทโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555